Zen Meditation in Fulda

Gol­den­Touch Home
Ma­ria Fröh­lich
An der Stein­lin­de 1
36041 Ful­da
Tel.: +49 (0)176 – 325 381 34
E‑Mail: goldentouch.home@gmail.com
Web: www.goldentouch-home.com

Termine der GoldenSilence Sangha

Zen-Aben­de
wech­seln­de Ter­mi­ne sie­he Web­site meist diens­tags
Som­mer­zeit: 20 – 22 Uhr Win­ter­zeit: 19 – 21 Uhr
An­mel­dung not­wen­dig.

Gol­den­Si­lence Zen-Ta­ge
Sa. 06.04.19 10 — 17 Uhr
Sa. 12.10.19 10 — 17 Uhr

Gol­den­Si­lence Sil­ves­ter Zen-Nacht
31.12.19 ab 20 Uhr bis 01.01.20 1 Uhr

Nä­he­re In­for­ma­tio­nen auf Gol­den­Touch Home oder via E‑Mail: goldentouch.home@gmail.com